ข้อมูลทั่วไป

        1. ขอบเขตการปกครอง

            1.1 แผนที่ แสดงสภาพภูมิสังคมพื้นที่รับผิดชอบของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

            1.2 ลักษณะภูมิประเทศ อำเภอป่าโมก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร   ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอ่างทอง ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ระยะห่างจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ 19 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 81.89 ตารางกิโลเมตร  สภาพพื้นที่ทั่วๆไปเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำนา ทำสวน ทำไร่ และ เลี้ยงสัตว์ มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจากทิศเหนือไปทิศใต้ พื้นที่อำเภอป่าโมกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน มีถนนเลียบชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 2 ฝั่งเชื่อมจังหวัดอ่างทองกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีถนนสำคัญตัดผ่าน 2 สาย คือถนนสาย 309 จากพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอป่าโมก เชื่อมโยงถนนสายต่างๆ ได้ การคมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางน้ำ การขนส่งสินค้าทางน้ำยังมีความสำคัญอยู่มาก

            1.3 อาณาเขตติดต่อ  อำเภอป่าโมก มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง ดังนี้
                                1) ทิศเหนือ            ติดต่อกับ         อำเภอเมือง   จังหวัดอ่างทอง
                                1) ทิศใต้                ติดต่อกับ         อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                1) ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                1) ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ         อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

            1.4 เขตหน่วยบริการ
                                1) โรงพยาบาลป่าโมก
                                1) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
                                1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 10 แห่ง 
                                                รพ.สต.บางปลากด                              รพ.สต.ป่าโมก
                                                รพ.สต.บ้านพายทอง                          รพ.สต.สายทอง
                                                รพ.สต.โรงช้าง                                  รพ.สต.นรสิงห์
                                                รพ.สต.เอกราช                                   รพ.สต.บ้านเลน
                                                รพ.สต.บางเสด็จ                                 รพ.สต.โผงเผง

            1.5 ด้านการปกครอง อำเภอป่าโมก มีพื้นที่ 81.89 ตารางกิโลเมตร การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  
                                1) เทศบาลตำบลป่าโมก  ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลป่าโมก และตำบลบางปลากด  มีพื้นที่ประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร
                                2) องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ตำบลสายทอง ตำบลโรงช้าง   ตำบลบางเสด็จ   ตำบลนรสิงห์   ตำบลเอกราช   และตำบลโผงเผง    มีพื้นที่ประมาณ  69.89 ตารางกิโลเมตร

            1.6 ด้านศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่ในอำเภอป่าโมก  นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 22 แห่ง และศาลเจ้า 3 แห่ง

            1.6 ด้านการศึกษา  จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 22 แห่ง แยกตามสังกัดดังนี้
                                1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 13 แห่ง
                                2) สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการ
                                                ส่งเสริมศึกษาเอกชน 3 แห่ง
                                                สังกัดเทศบาลตำบลป่าโมก 6 แห่ง

            1.7 สาธารณูปโภค
                                1) ไฟฟ้า - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าโมกเป็นศูนย์การจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่
                                2) ประปา - การประปาส่วนภูมิภาค ได้แก่การประปาป่าโมก
                                                - การประปาท้องถิ่น ได้แก่ ประปาเทศบาลตำบลป่าโมก มี 2 แห่ง
                                                 - ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง

            1.8 ด้านการสาธารณสุข

                                1) โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง 1 แห่ง
                                2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง
                                3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 10 แห่ง
                                4) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบล 1 แห่ง
                                5) สถานพยาบาลของเอกชน(คลินิก) 2  แห่ง
                                6) ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 4 แห่ง

            1.9 ด้านอุตสาหกรรม
                                1) กิจการดูดทราย หรือขุดทราย 16 แห่ง
                                2) โรงงานทำอิฐดินเผา 11 แห่ง
                                3) โรงสีข้าว 1 แห่ง
                                4) โรงผลิตพลาสติก 1 แห่ง
                                5) โรงงานผงชูรส 1 แห่ง
                                6) โรงงานทำเรือนทรงไทย 1 แห่ง
                                7) โรงงานส่งสินค้าประเภทข้าวสาร 2 แห่ง

            1.10 ด้านพาณิชย์
                                1) สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 5 แห่ง
                                2) ธนาคาร 4 แห่ง
                                3) โรงรับจำนำ 1 แห่ง
                                4) ร้านค้าทองคำ 3 แห่ง
                               5) สหกรณ์การเกษตร 1 แห่ง

            1.11 ด้านเศรษฐกิจและสังคม  อำเภอป่าโมกเดิมประชาชนมีอาชีพ  ทำนา พื้นที่ทางเกษตรมีประมาณ 30,213 ไร่  แยกเป็นพื้นที่ทำนา   ประมาณ 26,250 ไร่   นอกจากนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ผลไม้และพืชผักต่างๆ ประมาณ 3,963 ไร่ เมื่อว่างเว้นจากฤดูทำนา ชาวบ้านจะนิยมทำอิฐมอญเป็นอาชีพเสริม   เนื่องจากสภาพดินเป็นดินปนทรายและดินเหนียว เหมาะแก่การทำอิฐ ปัจจุบันได้พัฒนามาใช้เครื่องจักรในการผลิต ตั้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่   ผลิตได้คุณภาพดีส่งขายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ   ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง เนื่องจากได้ขายให้กับนายทุนผู้ประกอบการบ่อทรายเมื่อครั้งที่ราคาที่ดินกำลังพื้นฟู นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพทำกลองหลายชนิด อาชีพตุ๊กตาชาววัง   อาชีพทำก้านธูป ซึ่งจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
          วิถีชีวิตของประชาชนเริ่มเปลี่ยนจากสภาพสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทำโรงงานอุตสาหกรรมอำเภอป่าโมก ไม่มี โรงแรม โรงภาพยนตร์ และสถานบันเทิง

 

        2. ข้อมูลด้านประชากร
              ตารางที่ 1 จำนวนประชากร แบ่งตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

0-4 ปี

533

477

1,010

5-9 ปี

947

815

1,762

10-14 ปี

1,293

1,213

2,506

15-19 ปี

1,621

1,456

3,077

20-24 ปี

1,488

1,258

2,746

25-29 ปี

1,198

1,054

2,252

30-34 ปี

1,056

1,057

2,113

35-39 ปี

1,075

1,020

2,095

40-44 ปี

1,068

1,055

2,123

45-49 ปี

1,058

1,098

2,156

50-54 ปี

1,030

1,152

2,182

55-59 ปี

839

974

1,813

60-64 ปี

607

852

1,459

65-69 ปี

497

556

1,053

70-74 ปี

361

529

890

75-79 ปี

321

547

868

80-84 ปี

258

393

651

85-89 ปี

146

231

377

90-94 ปี

58

91

149

95-99 ปี

18

40

58

100 ปีขึ้นไป

9

26

35

รวม

15,481

15,894

31,375

หมายเหตุ :: ประชากรตาม 43 แฟ้ม/นำ DBPOP มาปรับปรุง Typearea = 1,3 และ Nation = 099  วันที่ประมวลผล :: 15 พฤษภาคม 2558

              แผนภูมิที่ 1 ปิรามิดประชากร เพศ หญิง ชาย จำแนกตามกลุ่มอายุ อำเภอป่าโมก ปีพ.ศ.  2558

              ตารางที่ 2 จำนวนทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 10 แห่ง ปีงบประมาณ 2558

บุคลากรด้าน / สายงาน

มีอยู่ปัจจุบัน ข้าราชการ/ลูกจ้าง

1. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

0

2. พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

6

3. นักวิชาการสาธารณสุข

16

4. เจ้าพนักงานสาธารณสุข

10

4. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

2

5. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

0

6. นักกายภาพบำบัด

0

7. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

0

8. ผู้ช่วยเหลือคนไข้

0

9. เจ้าหน้าที่ธุรการ

0

10.ลูกจ้างประจำ

1

รวม

35

              ตารางที่ 3 จำนวนทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก ปีงบประมาณ 2558

บุคลากรด้าน / สายงาน

มีอยู่ปัจจุบัน ข้าราชการ/ลูกจ้าง

1. สาธารณสุขอำเภอ

1

2. นักวิชาการสาธารณสุข

3

3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข

3

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ

0

รวม

7

              ตารางที่ 4 จำนวนทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลป่าโมก ปีงบประมาณ 2558

บุคลากรด้าน / สายงาน

มีอยู่ปัจจุบัน ข้าราชการ/ลูกจ้าง

1. แพทย์

2

2. ทันตแพทย์

3

3. เภสัชกร

4

2. พยาบาลวิชาชีพ /พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

50

3. นักวิชาการสาธารณสุข

2

4. เจ้าพนักงานสาธารณสุข

1

4. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

2

5. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

6

6. นักกายภาพบำบัด

2

7. นักเทคนิคการแพทย์

2

8. จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์

3

10. จพง.เวชกิจฉุกเฉิน

2

11. จพง.เวชสถิติ

1

12. นักวิชาการเงินและบัญชี

1

13. เจ้าพนักงานการเงินฯ

3

14. เจ้าพนักงานรังสีเทคนิค

1

15. ลูกจ้างประจำ

8

16. พ.ก.ส. สายสนับสนุน

40

17. ลูกชั่วคราว สายสนับสนุน

19

รวม

163

       

 

       3. ข้อมูลสถานการณ๋ทั่วไปทางสุขภาพ

               3.1 สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ อำเภอป่าโมก

                      ตารางที่ 5 ร้อยละความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ อำเภอป่าโมก ปีงบประมาณ ปี 2558

ตำบล

ประชากร

ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ

ประกันสังคม

UC ทั้งหมด

ต่างด้าว


สิทธิ์ว่าง

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

บางปลากด

1,591

184

11.57

422

26.52

974

61.22

5

0.31

6

0.38

ป่าโมก

8,167

295

3.61

557

6.82

1,946

23.83

10

0.12

5,359

65.62

สายทอง

3,197

312

9.76

822

25.71

1,980

61.93

3

0.09

80

2.50

โรงช้าง

3,497

368

10.52

1,071

30.63

2,038

58.28

1

0.03

19

0.54

บางเสด็จ

7,233

486

6.72

840

11.61

5,852

80.91

5

0.07

50

0.69

นรสิงห์

3,107

249

8.01

662

21.31

2,105

67.75

82

2.64

9

0.29

เอกราช

3,313

285

8.60

586

17.69

2,285

68.97

140

4.23

17

0.51

โผงเผง

3,204

197

6.15

370

11.55

1,745

54.46

3

0.09

889

27.75

รวม

33,309

2,376

7.13

5,330

16.00

18,925

56.82

249

0.75

6,429

19.30

               

               3.1 โรคสำคัญที่เป็นปัญหา

                      ตารางที่ 6 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก อำเภอป่าโมก ปี 2558

ลำดับ

ชื่อโรค

ชาย

หญิง

รวม

1

 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ

5,282

10,664

15,946

2

 เบาหวาน

3,533

7,419

10,952

3

 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ

3,449

4,717

8,166

4

 เนื้อเยื่อผิดปกติ

1,967

4,423

6,390

5

 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ

1,271

2,953

4,224

6

 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง

1,557

2,507

4,064

7

 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย

1,583

1,133

2,716

8

 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม

968

1,715

2,683

9

 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ

992

1,342

2,334

10

 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

823

1,380

2,203

 

                      ตารางที่ 7 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก อำเภอป่าโมก ปี 2558

ลำดับ

ชื่อโรค

ชาย

หญิง

รวม

1

ปอดบวม

61

43

104

2

โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม

32

39

71

3

หัวใจล้มเหลว

22

38

60

4

โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น

35

21

56

5

การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย

36

16

52

6

โรคหืด

13

37

50

7

โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ

19

29

48

8

ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ

20

25

45

9

การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ

16

24

40

10

โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

20

19

39

 

                      ตารางที่ 8 สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก จังหวัดอ่างทอง อำเภอป่าโมก ปี 2558

ลำดับ

ชื่อโรค

ชาย

หญิง

รวม

1

U74-โรคอื่นๆ

7

4

11

2

ภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันบางอย่างที่เกิดหลังกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

4

1

5

3

หัวใจล้มเหลว

1

3

4

4

การหายใจล้มเหลว มิได้จำแนกไว้ที่ใด

2

2

4

5

การเข้าแทรกแซงตามกฏหมายไม่ระบุวิธี

3

0

3

6

ผลที่ตามมาของอุบัติเหตุอื่น

0

2

2

7

การจมน้ำตายหรือจมน้ำขณะอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

1

0

1

8

สารที่มีผลเบื้องต้นต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

1

0

1

9

หมดสติชั่วคราวและเป็นลม

0

1

1

10

ไข้จากสาเหตุอื่นและไม่ทราบสาเหตุ

1

0

1