ติดต่อ

                 ศูนยคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลป่าโมก

                 ที่อยู่ : เลขที่ 318/ข หมู่ 2 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130

                 โทรศัพท์ : 0-3562-3539  ต่อ 202

                 โทรสาร : 0-3562-3171

                  E-mail : pamok2@hotmail.com