1 2 3 4 5

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ฉบับนี้ ใช้เฉพาะหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน เท่านั้น

              สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่
              1. ดัชนีความโปร่งใส
              2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
              3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
              4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ
              5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
โดยมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่
              1. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT)
              2. แบบสำรวจความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)
              3. แบบสำรวจความคิดเห็น
              ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) สำหรับแบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) รอบที่ 2 ใช้ประเมินในดัชนีความโปร่งใส ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจากการ ตอบแบบสำรวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสาร/หลักฐานที่แนบประกอบ การตอบ จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
              ส่วนที่ 1 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
              ส่วนที่ 2 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560              
              ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงาน
ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
มากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด

 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลป่าโมก

 

ส่วนที่ 1
การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลักใน
ปีงบประมาณ พ
.. 2561

 

ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ  รักษา ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ร่วมกับ สสอ.ป่าโมกในการพัฒนา
และควบคุมกำกับมาตรฐาน และสนับสนุนสถานบริการระดับรอง

 

ดัชนีความโปร่งใส

 

EB1  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

หมายเหตุ: 1.  พิจารณาเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

             2.  จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมแสดง
                   ความคิดเห็น ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ และร่วมดำเนินการ

1)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน      หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB1(1)

2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB1(2)

3)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB1(3)

 

ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

 

EB2  หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างไร

1)  มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB2(1)

2)  มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB2(2)

EB3  หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมอย่างไร

1)  มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มี
     ส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB3(1)

2)  มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB3(2)

 

ส่วนที่ 2
การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.. 2561

 

ดัชนีความโปร่งใส

 

EB4  หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร

1)  มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.. 2561 (ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ      หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2561) หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB4(1)

2)  มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.. 2561เพื่อให้สาธารณชนสามารถ     ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่

 หมายเหตุ: 1.  ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงของระบบ                   และข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการประเมินได้

              2.  เป็นโครงการที่หน่วยงานดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.. 2561

องค์ประกอบ

               2.1  ชื่อโครงการ

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB4(2.1)

               2.2  งบประมาณ              

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB4(2.2)

              2.3  ผู้ซื้อซอง              

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB4(2.3)

               2.4  ผู้ยื่นซอง           

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB4(2.4)

 

วงเงินจัดซื้อทุกโครงการในไตรมาส 1-2 วงเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท เป็นวงเงินที่ใช้วิธีจัดซื้อ ตามข้อ 56 (2) (ข) วิธีเฉพาะเจาะจงจึงดำเนินการไม่ครบตามองค์ประกอบข้างต้น ขาดข้อ 2.3 และ 2.4

 

               2.5  ผู้ได้รับคัดเลือก        

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB4(2.5)

3)  มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกัน     ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่

หลักฐาน คือ      แนบเอกสารแสงความบริสุทธิ์ใจฯ ทุกชุดเอกสารจัดซื้อ     

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB4(3)

 

EB5  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร

 

หมายเหตุ:  1.  พิจารณาจากโครงการของหน่วยงานที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ
                   .. 2561โดยเรียงตามลำดับงบประมาณสูงสุด จำนวน 5 โครงการ

              2.  กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ ให้แสดงโครงการทั้งหมดเท่าที่มี

1)   โครงการที่ 1 จัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา

      1.1   มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละ                        หน่วยงานกำหนด หรือไม่

อกสาร แสดงรายละเอียด EB5(1.1)

      1.2   มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(1.2)

1.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(1.3)

      1.4   มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

             วงเงินจัดซื้อ ไม่เกิน 500,000 บาท เป็นวงเงินที่ใช้วิธีจัดซื้อ ตามข้อ 56 (2) (ข) วิธีเฉพาะเจาะจงจึงไม่มีการเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างฯ

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(1.4)

      1.5   มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้
             ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(1.5)

 

*************************

 

2)   โครงการที่ 2 จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา

      2.1   มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละ                        หน่วยงานกำหนด หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(2.1)

      2.2   มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(2.2)

      2.3   มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(2.3)

      2.4   มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

             วงเงินจัดซื้อ ไม่เกิน 500,000 บาท เป็นวงเงินที่ใช้วิธีจัดซื้อ ตามข้อ 56 (2) (ข) วิธีเฉพาะเจาะจงจึง

ไม่มีการเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างฯ

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(2.4)

      2.5   มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้
             ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(2.5)

 

*************************

 

3)   โครงการที่ 3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

      3.1   มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละ               หน่วยงานกำหนด หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(3.1)

      3.2   มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(3.2)

      3.3   มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(2.5)

      3.4   มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

             วงเงินจัดซื้อ ไม่เกิน 500,000 บาท เป็นวงเงินที่ใช้วิธีจัดซื้อ ตามข้อ 56 (2) (ข) วิธีเฉพาะเจาะจงจึงไม่มีการเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างฯ

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(2.5)

      3.5   มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้
             ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(2.5)

 

*************************

 

4)   โครงการที่ 4 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (งบค่าเสื่อม)

      4.1   มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละ                        หน่วยงานกำหนด หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(2.5)

      4.2   มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(2.5)

      4.3   มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(2.5)

      4.4   มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

             วงเงินจัดซื้อ ไม่เกิน 500,000 บาท เป็นวงเงินที่ใช้วิธีจัดซื้อ ตามข้อ 56 (2) (ข) วิธีเฉพาะเจาะจงจึงไม่มีการเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างฯ

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(2.5)

      4.5   มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้
             ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(2.5)

 

*************************

 

5)   โครงการที่ 5 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ (งบค่าเสื่อม)

      5.1   มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละ                        หน่วยงานกำหนด หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(2.5)

      5.2   มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(2.5)

      5.3   มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(2.5)

      5.4   มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

             ไม่มี วงเงินจัดซื้อ ไม่เกิน 500,000 บาท เป็นวงเงินที่ใช้วิธีจัดซื้อ ตามข้อ 56 (2) (ข) วิธีเฉพาะเจาะจงจึงไม่มีการเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างฯ

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(2.5)

      5.5   มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้
             ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่

เอกสาร แสดงรายละเอียด EB5(2.5)

EB6  หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร

1)  มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.. 2560 หรือไม่

มี        หลักฐาน คือ      เผยแพร่ทาง www.pamokhospital.com                   .

เอกสาร แสดงรายละเอียด แนบ file EB6.1

2)  มีการนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.. 2560มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
     ในปีงบประมาณ พ.. 2561หรือไม่

มี        หลักฐาน คือ      เผยแพร่ทาง www.pamokhospital.com      
(ส่วนประกาศแผนจัดซื้อมีจำนวนซื้อย้อนหลัง 3 ปี ระบุในแผนเพื่อประกอบการประมาณการแผนจัดซื้อ                   

เอกสาร แสดงรายละเอียด แนบ file EB6.2

 

EB7  หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร

1)  มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน หรือไม่

มี        หลักฐาน คือ      มีบอร์ด-ประกาศแผนจัดซื้อ-ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน                                        

เอกสาร แสดงรายละเอียด แนบ file EB7.1

2)  มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่างน้อย 4 ช่องทาง)

มี        หลักฐาน คือ (1)             ประชาสัมพันธ์ www.pamokhospital.com                   

                           (2)             ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยบริการ                          

เอกสาร แสดงรายละเอียด แนบ file EB7.2

3)  มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ หรือไม่

มี        หลักฐาน คือ      เผยแพร่ที่ http://www.pamokhospital.com/converse.html   และ                                           http://www.pamokhospital.com/index2.html                                           .

เอกสาร แสดงรายละเอียด แนบ file EB7.3

4)  มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบ     ตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการของหน่วยงาน หรือไม่

มี        หลักฐาน คือ      เผยแพร่ http://www.pamokhospital.com/index2.html                               

เอกสาร แสดงรายละเอียด แนบ file EB7.4

EB8  หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร

1)  มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่

มี หลักฐาน คือมีการตั้งตู้รับข้อร้องเรียนทุกหน่วยบริการ และกำหนดผู้รับผิดชอบ (มอบคุณสุนทร วิเศษสิทธิโชค)    

เอกสาร แสดงรายละเอียด แนบ file EB8.1

2)  มีการกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่

 มี หลักฐาน คือมีการตั้งตู้รับข้อร้องเรียนทุกหน่วยบริการ และกำหนดผู้รับผิดชอบ (มอบคุณสุนทร วิเศษสิทธิโชค)    

เอกสาร แสดงรายละเอียด แนบ file EB8.2

3)  มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่

 มี หลักฐาน คือมีการตั้งตู้รับข้อร้องเรียนทุหน่วยบริการ และกำหนดผู้รับผิดชอบ (มอบคุณสุนทร วิเศษสิทธิโชค)     

เอกสาร แสดงรายละเอียด แนบ file EB8.3

4)  มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชน     รับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่
หมายเหตุ
: รายงานสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ
(1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

มี หลักฐาน คือ  

เอกสาร แสดงรายละเอียด แนบ file EB8.4

 

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

 

EB9  หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร

1)  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่

มี        หลักฐาน คือรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลป่าโมก ปีงบประมาณ 2561           เผยแพร่ ที่ www.pamokhospital.com                    .

เอกสาร แสดงรายละเอียด แนบ file EB09.1

2)  มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่

มี        หลักฐาน คือ      คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลป่าโมก  เผยแพร่ ที่ www.pamokhospital.com                                                           .

เอกสาร แสดงรายละเอียด แนบ file EB09.2

3)  มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่

มี        หลักฐาน คือรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลป่าโมก ปีงบประมาณ 2561           เผยแพร่ ที่ www.pamokhospital.com                    .

เอกสาร แสดงรายละเอียด แนบ file EB09.3

4)  มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่

มี หลักฐาน คือ  

เอกสาร แสดงรายละเอียด แนบ EB09.4

EB10  หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร

1)  มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ         .. 2560เพื่อนำมาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.. 2561หรือไม่

ไม่มี เพราะ รพ.ป่าโมก เริ่มดำเนินกิจกรรม ITA ในปีงบประมาณ 2561 จึงยังไม่มี การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทำให้ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้

เอกสาร แสดงรายละเอียด แนบ EB10.1

2)  มีผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.. 2561

 หมายเหตุ: เป็นโครงการที่หน่วยงานดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3ของปีงบประมาณ พ.. 2561

มี หลักฐาน คือ  เอกสาร แสดงรายละเอียด แนบ EB10.2

 

EB11  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร

1)  มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่

หมายเหตุ: กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือ              คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

มี หลักฐาน คือ  เอกสาร แสดงรายละเอียด แนบ EB11.1

2)  กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะ     ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

มี หลักฐาน คือ  เอกสาร แสดงรายละเอียด แนบ EB11.2