แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ฉบับนี้ ใช้เฉพาะหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน เท่านั้น

        

      สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่
          (1) ดัชนีความโปร่งใส
          (2) ดัชนีความพร้อมรับผิด
          (3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
          (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ
          (5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข           ได้นำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ในยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
          แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) ที่ศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขประยุกต์จากแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของสำนักงาน ป.ป.ช.
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ใช้ประเมินตามกรอบการประเมินใน 5 ดัชนีข้างต้นจัดเก็บข้อมูลจากการตอบ
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน
          ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการ
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด


 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ประกาศเกียรติคุณ ITA 2561

 

ชื่อหน่วยงาน   โรงพยาบาลป่าโมก    
ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ บริการรักษาโรค ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค ฟื้นฟูสภาวะผู้เจ็บป่วย และคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ควบคุมกำกับมาตรฐาน และสนับสนุนสถานบริการระดับรอง  
(เลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก เพื่อใช้ตอบข้อ EB 5–EB 7กรณีที่ภารกิจหลักในการตอบข้อ EB 5–EB 7ไม่ใช่ภารกิจเดียวกัน จะไม่พิจารณาคะแนน)

 

คำอธิบายวิธีการตอบแบบสำรวจ


      1. โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่อง [  ] ที่เป็นตัวเลือกคำตอบ ดังนี้
                  [  ] มีการดำเนินการ
                  [  ] ไม่มีการดำเนินการ พร้อมเหตุผลประกอบ
      2. จัดทำแบบสำรวจ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ รวมถึงเอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
      3. กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบคำถามข้อใดได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมาย ข้อจำกัดด้านต่างๆ ขอให้หน่วยงานชี้แจง
รายละเอียดในแบบสำรวจ พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ตรวจ ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด
และระดับเขตสุขภาพพิจารณาต่อไป
      4. ภารกิจหลักหมายถึง ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงาน ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีภารกิจตามกฎหมาย
จัดตั้งมากกว่า 1 ภารกิจ ให้คัดเลือกเพียงภารกิจเดียว โดยพิจารณาจากภารกิจที่หน่วยงาน ให้ความสำคัญมากที่สุด ใช้บุคลากร
และทรัพยากรต่างๆ มีการจัดสรรงบประมาณ มีระยะเวลาในการ ดำเนินงานจำนวนมากที่สุด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต โดยข้อคำถามที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก ได้แก่ ข้อ EB5ถึง EB7ให้หน่วยงานใช้บริบทของภารกิจหลักในการตอบคำถาม ส่วนข้อคำถาม
ที่ไม่ได้ระบุถึง ภารกิจหลัก ให้ใช้บริบทภารกิจ ในภาพรวมของหน่วยงานในการตอบ
      5. ติดเครื่องหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ พร้อมทำแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบทั้งนี้ เพื่อให้ ผู้ตรวจประเมิน ฯ สามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อคำถาม และให้คะแนนอย่างแม่นตรงมากที่สุด

 

ดัชนีความโปร่งใส

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

      EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

                   มีการดำเนินการ     ไม่มีการดำเนินการ
                        รายละเอียดตามแอกสารแนบ
                               เอกสาร EB 1-1
                               เอกสาร EB 1-2
                               เอกสาร EB 1-3

 

      EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
               ในการจัดซื้อจัดจ้าง

                   มีการดำเนินการ     ไม่มีการดำเนินการ
                        รายละเอียดตามแอกสารแนบ
                               EB 2-1 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
                               EB 2-2 แผนจัดซื้อยา 2562
                               EB 2-2 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2562
                               EB 2-2 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2562          
                               EB 2-2 แผนวัสดุกลุ่มบริหารงานทั่วไป 2562
                               EB 2-2 แผนวัสดุเภสัชกรรม 2562
                               EB 2-3 ขออนุญาต เผยแพร่ ปิดและ ปลดประกาศ
                               EB 2-4  ขออนุญาต เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
                               EB 2-5 คำสั่งมอบอำนาจ 1
                               EB 2-5 คำสั่งมอบอำนาจ 2
                               EB 2-5 คำสั่งมอบอำนาจ 3
                               EB 2-5 คำสั่งมอบอำนาจ 4
                               EB 2-6 คำสั่ง ปิดและปลดประกาศ
                               EB 2-7 แนวทางการจัดซื้อผ่านระบบ EGP
                               EB 2-8 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ต่ำกว่า 100,000 บาท
                               EB 2-9 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ เกินกว่า 100,000 บาท
                               EB 2-10 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
                               EB 2-11 ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
                               EB 2-12 ประกาศสป. ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบบุคลากรด้าน
                               EB 2-13 สธ 0217-ว3001 (16 ต.ค. 60) ว่าด้วยการป้องกันผู้มีส่วนฯ

 

      EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

                   มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ
                        รายละเอียดตามแอกสารแนบ
                               EB 3-1 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
                               EB 3-โครงการที่ 1
                               EB 3-โครงการที่ 2


      EB4หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

                   มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                        รายละเอียดตามแอกสารแนบ

                               EB 04 2561-10
                                        EB 4-1 2561-10
                                        EB 4-2 สขร1 2561-10
                                        EB 4-3 2561-10
                               EB 04 2561-11
                                        EB 4-1 2561-11
                                        EB 4-2 สขร1 2561-11
                                        EB 4-3 2561-11

                               EB 04 2561-12
                                        EB 4-1 2561-12
                                        EB 4-2 2561-12 สขร1
                                        EB 4-3 2561-12

                                EB 04 2562-1
                                        EB 4-1 2562-1
                                        EB 4-2 2562-1 สขร1
                                        EB 4-3 2562-1

                                EB 04 2562-2
                                        EB 4-1 2562-2
                                        EB 4-2 2562-2 สขร1
                                        EB 4-3 2562-2

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

     

      EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของ
              หน่วยงานอย่างไร

                   มีการดำเนินการ   ไม่มีการดำเนินการ

                                EB 5-1 ขออนุญาติเผยแพร่

                                EB 5-1 บันทึกขออนุมัติโครงการ

                                EB 5-1 แบบฟร์อมขอเผยแพร่่                       

                                EB 5-1 ประชุม คปสอ.


      EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
                   มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB 5-1 ขออนุญาติเผยแพร่

                                EB 5-1 บันทึกขออนุมัติโครงการ

                                EB 5-1 แบบฟร์อมขอเผยแพร่่                       

                                EB 5-1 ประชุม คปสอ.


      EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
                   มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB 5-1 ขออนุญาติเผยแพร่

                                EB 5-1 บันทึกขออนุมัติโครงการ

                                EB 5-1 แบบฟร์อมขอเผยแพร่่                       

                                EB 5-1 ประชุม คปสอ.


ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล
      EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
                   มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB 5-1 ขออนุญาติเผยแพร่


      EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
                   มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB 5-1 กรอบโครงสร้าง

                                EB 5-1 คู่มื่อปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                                EB 5-1 ผลประโยชน์ทับซ้อน              

                                EB 5-1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน sop


ความพร้อมรับผิด


ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ


      EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB 5-1 แผนงาน 2562


      EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
                   มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                รับนิเทศก์งานจากสสจ.


      EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                รายงานผลดำเนินงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่


      EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
                   มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                        รายละเอียดตามแอกสารแนบ

                               EB 13 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
                               EB 13-1 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน กันยายน 2552
                               EB 13-2 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน 2551
                               EB 13-3 ตัวอย่างแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                               EB 13-4 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2554


      EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                ขอเผยแพร่13-14


ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


      EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                        รายละเอียดตามแอกสารแนบ

                               EB 15-1 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 2562

                                ขอเผยแพร่eb15

 

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน


      EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                ขอเผยแพร่eb16

 

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 8 :การรับสินบน

 

      EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                ขอเผยแพร่eb1

 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต


    
  EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                ขอเผยแพร่18-19


      EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าว
มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB19

                                ขอเผยแพร่18-19

 

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


     
 EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                ขอเผยแพร่20-22


      EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                ขอเผยแพร่20-22

                                คู่มื่อปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


      EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ
ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                ขอเผยแพร่20-22

 

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
      EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                แผนป้องกันฯ


      EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง
                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                รายงานการดำเนินงาน

 

 

 

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน


ตัวชี้วัดที่ 12:มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ


      EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                ขออนุญาตเผยแพร่25,26

                                มิติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (1)

                                มิติด้านการเงิน
                                มิติด้านงบการเงิน

                                มิติด้านจัดเก็บรายได้

                                มิติด้านบริหารพัสดุ


      EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                eb26
                                ขออนุญาตเผยแพร่25,26

 

 

 

 

โรงพยาบาลป่าโมก ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต