แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ฉบับนี้ ใช้เฉพาะหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน เท่านั้น

        

            สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่
          (1) ดัชนีความโปร่งใส
          (2) ดัชนีความพร้อมรับผิด
          (3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
          (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ
          (5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต            กระทรวงสาธารณสุข ได้นำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

(ด้านสาธารณสุข) ในยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  (Governance Excellence)

แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT)

ที่ศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขประยุกต์จากแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของสำนักงาน ป.ป.ช.ใช้ประเมินตามกรอบการประเมินใน 5 ดัชนีข้างต้นจัดเก็บข้อมูลจากการตอบ แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบการตอบ  จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มี

คุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด

 


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ประกาศเกียรติคุณ ITA 2561

 

ชื่อหน่วยงาน   โรงพยาบาลป่าโมก    
ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
คำอธิบายวิธีการตอบแบบสำรวจ


      1. โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่อง [  ] ที่เป็นตัวเลือกคำตอบ ดังนี้
                  [  ] มีการดำเนินการ
                  [  ] ไม่มีการดำเนินการ พร้อมเหตุผลประกอบ
      2. จัดทำแบบสำรวจ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ รวมถึงเอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
      3. กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบคำถามข้อใดได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมาย ข้อจำกัดด้านต่างๆ ขอให้หน่วยงานชี้แจง

รายละเอียดในแบบสำรวจ พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ตรวจ ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด

และระดับเขตสุขภาพพิจารณาต่อไป

4. ภารกิจหลักหมายถึง ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงาน ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีภารกิจตามกฎหมาย

จัดตั้งมากกว่า 1 ภารกิจ ให้คัดเลือกเพียงภารกิจเดียว โดยพิจารณาจากภารกิจที่หน่วยงาน ให้ความสำคัญมากที่สุด ใช้บุคลากร
และทรัพยากรต่างๆ มีการจัดสรรงบประมาณ มีระยะเวลาในการ ดำเนินงานจำนวนมากที่สุด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต โดยข้อคำถามที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก ได้แก่ ข้อ EB5ถึง EB7ให้หน่วยงานใช้บริบทของภารกิจหลักในการตอบคำถาม ส่วนข้อคำถาม

ที่ไม่ได้ระบุถึง ภารกิจหลัก ให้ใช้บริบทภารกิจ ในภาพรวมของหน่วยงานในการตอบ

5. ติดเครื่องหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ พร้อมทำแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบทั้งนี้ เพื่อให้ ผู้ตรวจประเมิน ฯ สามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อคำถาม และให้คะแนนอย่างแม่นตรงมากที่สุด

ดัชนีความโปร่งใส

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

      EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

                   มีการดำเนินการ     ไม่มีการดำเนินการ
                        รายละเอียดตามแอกสารแนบ
                               เอกสาร EB 1-1 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อฯปีงบประมาณ2562
                               เอกสาร EB 1-2 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อฯปีงบประมาณ2562
                               เอกสาร EB 1-3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

      EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
               ในการจัดซื้อจัดจ้าง

                   มีการดำเนินการ     ไม่มีการดำเนินการ
                        รายละเอียดตามแอกสารแนบ
                               EB 2-1 ขออนุญาตเผยแพร่กำหนดมาตรการ กลไก ฯ
                               EB 2-2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
                               EB 2-3 กรอบแนวทางดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
                                             EB 2- 3.1(1)ขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563                          

                                              EB 2- 3.1(2)ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

                                              EB 2- 3.1(3)คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ ปิดและ ปลดประกาศ 

                                              EB 2- 3.1(4)แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                                              EB 2- 3.2 รายงานผลการจัดซื้อฯปีงบประมาณ2562

                                              EB 2-3.3(1) ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการ 

                                             EB 2-3.3(2) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
                  

      EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

                   มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ
                        รายละเอียดตามแอกสารแนบ
                               EB 3-1ขออนุญาตเผยแพร่หลักฐานแสดงการเผยแพร่ใน(egp)
                               EB 3-โครงการที่ 1
                               EB 3-โครงการที่ 2

                               EB 3-3แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


      EB4หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

                   มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                        รายละเอียดตามแอกสารแนบ

                               EB 4  เดือนตุลาคม
                                        EB 4-1 ขออนุญาตเผยแพร่ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ 2562-10
                                        EB 4-2 สขร1 2562-10
                                        EB 4-3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2562-10
                               EB 4 เดือนพฤศจิกายน
                                        EB 4-1 ขออนุญาตเผยแพร่ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ 2562-11
                                        EB 4-2 สขร1 2562-11
                                        EB 4-3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2562-11

                              EB 4 เดือนธันวาคม
                                        EB 4-1 ขออนุญาตเผยแพร่ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ 2562-12
                                        EB 4-2 สขร1 2562-12
                                        EB 4-3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2562-12

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

     

      EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของ
                   มีการดำเนินการ   ไม่มีการดำเนินการ

                                EB 5-1 ขออนุญาติเผยแพร่

                                EB 5-2 บันทึกขออนุมัติโครงการ

                                EB 5-3 ประชุม คปสอ.                       

                                EB 5-4 ภาพถ่าย

                                      EB 5-5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


      EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
                   มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB 6-1

                                EB 6-2

                                EB 6-3                      

                                EB 6-4

                                 EB 6-5


      EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
                   มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB 7-1

                                EB 7-2

                                EB 7-3                      

                                EB 7-4

                                EB 7-5


ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล
      EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
                   มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB 8-1

                                EB 8-2

                                EB 8-3

                                EB 8-4

                                EB 8-5


      EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
                   มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB 9-1

                                EB 9-2

                                EB 9-3           

                                EB 9-4


ความพร้อมรับผิด


ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ


      EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB 10-1

                                EB 10-2

                                EB 10-3

                                 EB 10-4


      EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
                   มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                11-1

                                11-2

                                11-3


      EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                12-1

                                12-2

                                12-3

 

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่


      EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
                   มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                        รายละเอียดตามแอกสารแนบ
                               EB 13-1
                               EB 13-2
                               EB 13-3


     EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                               

                                14-1

                                14-2

                                14-3


ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


      EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                        รายละเอียดตามแอกสารแนบ

                               EB 15-1

                               EB 15-2

                               EB 15-3

                               EB 15-4

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน


      EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB 16-1

                                EB 16-2

                                EB 16-3

                                EB 16-4

                                EB 16-5

 

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 8 :การรับสินบน

 

      EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB 17-1

                                EB 17-2

                                EB 17-3

                                EB 17-4

                                EB 17-5

 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต


    
  EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB18-1

                                EB18-2

                                EB18-3

                                EB18-4

                                EB18-5


      EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าว
มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB19-1

                                EB19-2

                                EB19-3

                                EB19-4

                                แบบฟอร์มที่ 1 แผนปฏิบัติการฯ

                                แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ

                                แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผล ฯ

                               

 

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


     
 EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB 20 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

                                EB20-1

                                EB20-2

                                EB20-3


      EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB21-1

                                EB21-3

                                EB21-5

                                คู่มือ conflict of interest

 


      EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ
ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB22-1

                                EB22-2

                                EB22-3

                                EB22-4

                                EB22-5

 

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
      EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB23-1

                                EB23-2

                                EB23-3


      EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง
                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB24-1-1

                                EB24-1-3

                                EB24-2-1

                                EB24-2-3

 

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน


ตัวชี้วัดที่ 12:มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ


      EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB25-1

                                EB25-2

                                EB25-3
                                EB25-5

                                EB25-6

             
      EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

                    มีการดำเนินการ    ไม่มีการดำเนินการ

                                EB26-1
                                EB26-2

                                EB26-3-1

                                EB26-3-2

 

 

 

โรงพยาบาลป่าโมก ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต