โรงพยาบาลป่าโมก ยินดีต้อนรับ ทุกท่านด้วยความยินดี ..


ประวัติโรงพยาบาลป่าโมก

 

                      โรงพยาบาลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   ตั้งอยู่ เลขที่ 318/ข หมู่ 2 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีเนื้อที่ทั้งหมด 21 ไร่ โดยมีประวิติความเป็นมาดังนี้ เริ่มทำการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2519 ซึ่งให้บริการแก่ประชาชนโดยมีจำนวนเตียงในขั้นแรก 10 เตียง ต่อมาใน พ.ศ. 2538 เมื่อผู้ป่วยมารับบริการเพิ่มมากขึ้น จึงได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลป่าโมกจำนวนเตียงเป็น 30 เตียง และในปัจจุบันก็ยังมีความจำเป็นต้องจัดเสริมเตียง เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยอีกจึงมีการขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ในปัจจุบันให้บริการในลักษณะโรงพยาบาลชุมชนแก่ประชาชนในเขตอำเภอป่าโมก และอำเภอใกล้เคียง นับตั้งแต่โรงพยาบาลป่าโมกเปิดให้บริการแก่ประชาชนจนถึงปัจจุบัน

                      มีผู้อำนวยการโรงพยาบาล จำนวน 3 ท่าน คือ   พญ.สุรางค์ เมฆดี                ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2519 - พ.ศ.2524     

                                                                          .............. .นพ.สุรพันธ์ วิชิตนาค          .ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2525 - พ.ศ.2560

                                                                            ..............นพ.สมชาติ ลีวรรณเจริญ      ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

 

วิสัยทัศน์

 

เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยมีส่วนร่วมเครือข่ายชุมชน

 

 

 

 

ค่านิยม

 

 

ผลักดันการทำงาน 3P โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

 

 

พันธกิจ

 

1. พัฒนาระบบบริการ Service plan เเละ ECS ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

2. พัฒนาระบบริิการโดยมีส่วนร่วมเครือข่ายชุมชน.................................

3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นองค์กรเเห่งการเรียนรู้.....................................

4. พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล..........................................

5. พัฒนาการบริหารจัดการการเงินการคลัง..........................................

 

.

 

 

ยุุทธศาสตร์

 

 

1. มุ่งสู่คุณภาพด้านบริการ คลอบคลุมมิติสุขภาพเเบบองค์รวมโดยมีส่วนร่วมชุมชน

2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านบุคลากร เเละเทคโนโลยีสารสนเทศ...

3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการในองค์กร...............................................

 

 

นโยบาย

 

                      มุ่งสู่โรงพยาบาลคุณภาพ จัดระบบบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่อง เน้นองค์รวมด้านจิตสังคม คลอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่เป็นมาตรฐาน โดยยึดผู็ป่วยเป็นศูนย์กลางด้วยความเสมอภาค ตามสิทธิของผู็ป่วย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการรับบริการ

 

ตราสัญลักษณ์