คณะกรรมการ

คณะกรรมการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 

wi งาน IC

WI การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลป่าโมก

 

 

รวมแบบติดตามงาน IC

ICแบบประเมินศักยภาพงาน IC
แนวทางการดำเนินงานเมื่อบุคลากรได้รับอุบัติเหตุ
แนวทางปฏิบัติในการได้รับยาป้องกันเมื่อได้รับอุบัติเหตุ
แบบเก็บข้อมูลและใบเฝ้าระวังการติดเชื้อ
แบบตรวจประเมินมาตรฐานด้านการสุขาภิบาล
แบบฟอร์มการตรวจแผนกซักฟอก
แบบฟอร์มรายงานIC 62

 

 

รายงานการประชุม ICC

รายงานการประชุม ICC1
รายงานการประชุม ICC2

 

 

อุบัติเหตุ / เข็มทื่ม

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ได้รับอุบัติเหตุสัมผัส
แนวทางการดำเนินงานเมื่อบุคลากรได้รับอุบัติเหตุ
แบบฟอร์มแข็มทิ่มตำ