โรงพยาบาลป่าโมก ยินดีต้อนรับ ทุกท่านด้วยความยินดี ..


โรงพยาบาลป่าโมก ยินดีต้อนรับ

"โรงพยาบาลก้าวไกล มั่นใจในมาตรฐาน บริการประทับใจ"

  --> ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลป่าโมก

 

 

 

 

  -->ประกาศนโยบายโรงพยาบาลป่าโมก

 

ลำดับที่

เรื่อง

รายละเอียด

1

 นโยบายการดำเนินงานคลินิกโรคเรื้อรังคุณภาพ

2

 นโยบายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559 - 2562

3

นโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลป่าโมก

4

นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ (Gree and Clean Hospital)

5

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านทุจริต ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก

6

ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
7
นโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลตามเกณฑ์ (Green and clean Hospital)
8
นโยบายการดำเนินงานคลินิกโรคเรื้อรังคุณภาพ
9
นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
10
แผนสุขภาพอำเภอป่าโมก ประจำปีงบประมาณ 2563
11
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
12
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ลิ้งค์เพิ่มเติม: https://sites.google.com/view/pdpa-2019/pdpa-home)
13
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ
14
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
15
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
16
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
17
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
18
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562
19
ข้อบังคับสำนักงงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
20
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
21
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
22
กฎหมายการจัดตั้ง หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

--> เอกสารดาวน์โหลด

 

ลำดับที่

เรื่อง

รายละเอียด

1

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข

2

เล่มคู่มือสมรรถนะ ปี 2560

3

แบบฟอร์มแบบประเมิน

4

ขออนุญาติเผยแพร่และสั่งการให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุขเพื่อ

การตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และตอบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหนวยงาน

5

ใบขอรับเงิน ฉ.11 และ ใบสำคัญรับเงิน

5

ใบขอรับค่าตอบแทน (พตส)

6

วิธีการใช้ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์

7
ผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 - รอบที่ 1
8
แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าบ้านพักของโรงพยาบาล

  

 

--> ประกาศแผนการจัดซื้อ/รายงานผลการจัดซื้อ

 

ลำดับที่

เรื่อง

รายละเอียด

1

แผนการจัดซื้อวัสดุเอกซเรย์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีงบประมาณ 2561

2

แผนการจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม
ปีงบประมาณ 2561

3

ขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลป่าโมก
ปีงบประมาณ 2560

4

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
ประจำเดือน ตุลาคม 2560

5

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

6

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
ประจำเดือน ธันวาคม 2560

7

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ทั่วไป) กลุ่มงานการพยาบาล
ปีงบประมาณ 2561

8

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ปีงบประมาณ 2560

9

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ประจำเดือน ตุลาคม 2560-มกราคม 2561

10

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุเอ็กซเรย์)
ปีงบประมาณ 2560

11

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุเอ็กซเรย์)
ประจำเดือน ตุลาคม 2560-มกราคม 2561

12

แจ้งอนุมัติแผนการจัดซื่อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุเอกซเรย์ ปีงบประมาณ 2563

13

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม ประจำปี 2563

14

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2563

15

แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2563

16

แผนจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา


--> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ลำดับที่

วันที่ประกาศ

เรื่อง

รายละเอียด

1

 

24/08/2558 - 31/08/2558

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(รถกะบะพยาบาลขับเคลื่อน4ล้อพร้อมอุกกรณ์ช้วยชีวิตฉุกเฉิน)

 

รายละเอียด

2

11/05/2559 - 23/05/2558

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

(โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันลูกตา แบบไม่สัมผัสกระจกตา)

รายละเอียด

3

07/07/2559 - 23/07/2559

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

(โครงการจัดซื้อเครื่องมือทันตกรรม ปั้มลม เครื่องฉายแสงยูนิตทำฟัน)

รายละเอียด

4

22/03/2560 - 07/04/2560

 

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

(จัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100 %)

รายละเอียด

5

12/04/2560 - 02/05/2560

 

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

(เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดแขนสอด จำนวร 3 เครื่อง)

รายละเอียด

6

27/04/2560 - 12/05/2560

 

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

(เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ,เครื่องบริหารเข้าและสะโพกแบบต่อเนื่อง

,เครื่องบริหารไหลแบบต่อเนื่อง่)

รายละเอียด

7

04/05/2560 - 22/05/2560

 

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

(เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดแขนสอด)

รายละเอียด

8

29/08/2560 - 06/09/2560

 

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด

รายละเอียด

9
22/11/2562 - 9/12/2562
ประกาศขายทอดตลาด
10
13/02/2563
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อประจำปี 2563
11
13/02/2563
แผนจัดซื้อประจำปี 2563

 

 

 

-->ข่าวสาธารณสุข   

 

อัตราค่าบริการในหน่วยงานสาธารณสุข

อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข 

สามารถตรวจสอบค่าบริการในหน่วยงานต่างๆที่ให้

บริการได้ โดยคลิกอ่านเพิ่มเติม

สั่งสอบนมโรงเรียนบูด

ผู้ว่า สั่งให้สาธารณสุขเข้าตรวจสอบนม รร.
 ผู้ว่าจังหวัดน่านได้สั่งการให้ทางสาธารณสุข เข้าตรวจสอบนมโรงเรียน หลังครูโรงเรียนบ้านน้ำลี จ.น่าน เปิดกล่องพบแต่นมบูด ทั้งที่ข้างกล่องระบุสามารถดื่มได้ถึงปี 2559 

เดินวันละ 25 นาที ต่ออายุ 7 ปี

ค้นพบเคล็ดสำคัญของการมีอายุยืนยาวว่า ถ้าผู้สูงอายุ
โรคหัวใจแห่งยุโรป ได้ความรู้ใหม่ว่า การออกกำลังประจำ จะช่วยยืดอายุคนได้

 

 

สิ่งที่ต้องรู้้ 1669

.

สิ่งที่ต้องรู้ ...เมื่อพบผู้ป่วยฉุกเฉิน

หากท่าน หรือญาติของท่าน หรือบุคคลทั่วไปที่มีปัญหา ด้านสุขภาพ และต้องการรับความช่วยเหลือด่วน

คำแนะนำภาวะอุทกภัย

.

คำแนะนำกรมอนามัย

คำแนะนำกรมอนามัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในภาวะอุทกภัย

 

อันตราย ! ไข้เลือดออก

.

ไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

ไข้เลือดออก นอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของ ประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น

 

 

 

........................