นโยบายและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

ประกาศคำสั่ง ระบบสําหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับติดต่อโรงพยาบาลป่าโมก

มิติด้านการเงิน(งบทดลอง)

ประกาศเกณฑ์จริยธรรม ซื้อยา

ใบประกาศเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรมระดับส่งเสริม

แนวทางการดำเนินงานสุขภาพประชาชน ปีงบประมาณ 2564

แนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 (ฉบับเพิ่มเติม)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นโยบายการดำเนินงานคลินิกโรคเรื้อรังคุณภาพ

นโยบายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559 - 2562

นโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลป่าโมก

นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ (Green and Clean Hospital)

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านทุจริต ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก

ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

นโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลตามเกณฑ์ (Green and clean Hospital)

นโยบายการดำเนินงานคลินิกโรคเรื้อรังคุณภาพ

นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

แผนสุขภาพอำเภอป่าโมก ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ลิ้งค์เพิ่มเติม: https://sites.google.com/view/pdpa-2019/pdpa-home)

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562

ข้อบังคับสำนักงงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

กฎหมายการจัดตั้ง หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบ 2564

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ