โรงพยาบาลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ เลขที่ 318/ข หมู่ 2 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีเนื้อที่ทั้งหมด 21 ไร่

        โดยมีประวิติความเป็นมาดังนี้ เริ่มทำการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2519 ซึ่งให้บริการแก่ประชาชนโดยมีจำนวนเตียงในขั้นแรก 10 เตียง ต่อมาใน พ.ศ. 2538 เมื่อผู้ป่วยมารับบริการเพิ่มมากขึ้น จึงได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลป่าโมกจำนวนเตียงเป็น 30 เตียง และในปัจจุบันก็ยังมีความจำเป็นต้องจัดเสริมเตียง เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยอีกจึงมีการขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ในปัจจุบันให้บริการในลักษณะโรงพยาบาลชุมชนแก่ประชาชนในเขตอำเภอป่าโมก และอำเภอใกล้เคียง นับตั้งแต่โรงพยาบาลป่าโมกเปิดให้บริการแก่ประชาชนจนถึงปัจจุบัน

        มีผู้อำนวยการโรงพยาบาล จำนวน 3 ท่าน คือ

    พญ.สุรางค์ เมฆดี ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2519 - พ.ศ.2524

    นพ.สุรพันธ์ วิชิตนาค ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2525 - พ.ศ.2560

    นพ.สมชาติ ลีวรรณเจริญ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

                                                   วิสัยทัศน์

                    เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยมีส่วนร่วมเครือข่ายชุมชน

                                                   ค่านิยม

                              ผลักดันการทำงาน 3P โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

                                                   พันธกิจ

                        1.พัฒนาระบบบริการ Service plan เเละ ECS ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
                        2. พัฒนาระบบริิการโดยมีส่วนร่วมเครือข่ายชุมชน
                        3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นองค์กรเเห่งการเรียนรู้
                        4. พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
                        5. พัฒนาการบริหารจัดการการเงินการคลัง

                                                 ยุุทธศาสตร์

                  1. มุ่งสู่คุณภาพด้านบริการ คลอบคลุมมิติสุขภาพเเบบองค์รวมโดยมีส่วนร่วมชุมชน
                  2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านบุคลากร เเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
                  3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการในองค์กร

                                                   นโยบาย

                        มุ่งสู่โรงพยาบาลคุณภาพ จัดระบบบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่อง เน้นองค์รวมด้านจิตสังคม คลอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพ ที่เป็นมาตรฐาน โดยยึดผู็ป่วยเป็นศูนย์กลางด้วยความเสมอภาค ตามสิทธิของผู็ป่วย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการรับบริการ

                                                 ตราสัญลักษณ์