นโยบายของหน่วยงาน

    มุ่งสู่โรงพยาบาลคุณภาพ จัดระบบบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่อง เน้นองค์รวมด้านจิตสังคม คลอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพ ที่เป็นมาตรฐาน โดยยึดผู็ป่วยเป็นศูนย์กลางด้วยความเสมอภาค ตามสิทธิของผู็ป่วย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการรับบริการ