วิสัยทัศน์

   เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยมีส่วนร่วมเครือข่ายชุมชน

พันธกิจ

    1.พัฒนาระบบบริการ Service plan เเละ ECS ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
    2. พัฒนาระบบริิการโดยมีส่วนร่วมเครือข่ายชุมชน
    3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นองค์กรเเห่งการเรียนรู้
    4. พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
    5. พัฒนาการบริหารจัดการการเงินการคลัง

ค่านิยม MOPH


   ผลักดันการทำงาน 3P โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง