ดัชนีความโปร่งใส (EB1-EB9)

EB1
 • EB1-1 บันทึกข้อความลงนาม
 • EB1-2 คำสั่งมาตรการ (เผยแพร่เว็บฯ)
 • EB1-3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
 • EB1-4 รายงานผลการติดตามดำเนินงานสรุป
 • EB1-5 แบบฟอร์มการเผยแพร่เว็บไซต์
 • EB2
 • EB2-3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบ 63
 • EB2-4 แผนการใช้งบประมาณประจำปี 63
 • EB2-5 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 • EB2-6 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
 • EB2-7 รายงานผลการดำเนินการ
 • EB2-8 รายงานผลการดำเนินเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์
 • EB2-9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ 63
 • EB2-9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
 • EB2-9.3 ผลการดำเนินตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • EB2-9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง-แบบแสดงความริสุทธื์ใจ
 • EB2-9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
 • EB2-10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
 • EB3
 • EB3-1 บันทึกข้อความลงนาม
 • EB3-2 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง2563
 • EB3-3 แบบฟอร์มการเผยแพร่เว็บไซต์
 • EB4
 • EB4-1 บันทึกข้อความลงนาม
 • EB 4-1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • EB 4-1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ-ปลดประกาศ
 • EB 4-2.1 หนังสือรายงานผู้บริหาร-สั่งการเผยแพร่เว็บฯ
 • EB 4-2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • EB 4-3.1 หนังสือแจ้งเวียน แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
 • EB 4-3.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่เว็บไซต์
 • EB 4-3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย(1) ไตร1 ตค-ธค63
 • EB 4-3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย(2) ไตร1 ตค-ธค63
 • EB5
 • EB 5-1 บันทึกข้อความลงนาม
 • EB 5-2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2563
 • EB 5-2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2563
 • EB 5-2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2563
 • EB 5-2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. เดือน มกราคม 2564
 • EB 5-2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2564
 • EB 5-3 แบบฟอร์มการเผยแพร่เว็บไซต์
 • EB6
 • EB 6-1 บันทึกข้อความ-เผยแพร่เว็บไซต์
 • EB 6-2 นโยบายบริหารทรัพยการบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
 • EB7
 • EB 7-1 บันทึกข้อความ-เผยแพร่เว็บไซต์
 • EB 7-2 ประกาศมาตราการการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • EB 7-3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • EB 7-4 หลักฐานการประชุมชี้แจง
 • EB 7-5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 • EB8
 • EB 8-1 บันทึกข้อความ-เผยแพร่เว็บไซต์
 • EB 8-2 ประกาศรายงานการประเมินผลฯ
 • EB 8-ไตร1 ประกาศรายงานการประเมินผลฯ
 • EB9
 • EB 9-1.1 บันทึกข้อความ-เผยแพร่เว็บไซต์
 • EB 9-1.2 โครงการ
 • EB 9-2 รายชื่อผู้ร่วมการอบรม
 • EB 9-3 เผยแพร่เว็บไซต์
 • EB 9-4 รายงานการอบรม
 • EB 9-5 ภาพกิจกรรม
 • EB10
 • EB 10-1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติ
 • EB 10-2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต
 • EB 10-2 บันทึกข้อความเผยแพร่เว็บไซต์
 • EB 10-3.1 เผยแพร่เว็บไซต์
 • EB 10-4 ช่องทางเรื่องร้องเรียน
 • EB11
 • EB 11-1 บันทึกข้อความเผยแพร่เว็บไซต์
 • EB 11-2.1 รายงานสรุปผล ไตรมาสที่ 2 รายงานผล การร้องเรียนร้องทุกข์
 • EB 11-3.1 รายงานสรุปผล ไตรมาสที่ 2 รอบ6เดือน (มีนาคม2564).pdf
 • EB13
 • EB 13-1 บันทึกข้อความ-เผยแพร่เว็บไซต์
 • EB 13-2 คำสั่งมาตราการป้องกันรับสินบน
 • EB 13-3 หลักฐานแจ้งหนังสือเวียน
 • EB 13-4 บันทึกข้อความและรายงานสรุปผล
 • EB14
 • EB 14-1 บันทึกข้อความ-เผยแพร่เว็บไซต์
 • EB 14-2 แนวปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
 • EB 14-3 แนวปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
 • EB 14-4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 • EB15
 • EB 15-1 บันทึกข้อความ-เผยแพร่เว็บไซต์
 • EB 15-2 แบบฟอร์มยืมใช้พัสดุประเภทคงรูป
 • EB 15-3 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
 • EB 15-4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 • EB16
 • EB 16-1 บันทึกข้อความ-เผยแพร่เว็บไซต์
 • EB 16-2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
 • EB 16-3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
 • EB 16-4 ภาพถ่ายกิจกรรมเจตจำนงสุจริต
 • EB17
 • EB 17-1 บันทึกข้อความ-เผยแพร่เว็บไซต์
 • EB 17-2 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
 • EB 17-3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
 • EB19
 • EB 19-1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุม
 • EB 19-2 สรุปผลการประชุม
 • EB 19-3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
 • EB 19-4 หนังสือเสนอผู้บริหาร-เผยแพร่เว็บไซต์
 • EB20
 • EB 20-1 บันทึกข้อความ-เผยแพร่เว็บไซต์
 • EB 20-2 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • EB 20-3 หลักฐานแจ้งเวียน
 • EB22
 • EB 22-1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
 • EB 22-1.2 โครงการ
 • EB 22-3 บันทึกข้อความ-เผยแพร่เว็บไซต์
 • EB 22-4 รายงานผลการจัดโครงการ
 • EB 22-5 ภาพกิจกรรม
 • EB23
 • EB 23-1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน
 • EB 23-2 แนวทางการดำเนินกิจกรรม
 • EB 23-4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม 'STRONG'
 • EB24
 • EB 24-1 บันทึกข้อความ-เผยแพร่เว็บไซต์
 • EB 24-2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
 • EB 24-3 คู่มือแนวทางป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดทางเพศ
 • EB 24-4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 • EB 24-5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดทางเพศ