MOIT1 |   1.คำสั่ง/กรอบแนวทาง

 • 1.1 บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์
 • 1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์
 • 1.3 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • 1.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 • MOIT1 |   2.รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

 • 2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา (ปีงบ 2564)
 • 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 • MOIT2 |   1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

 • 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์
 • 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 • 3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 • 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
 • 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
 • 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
 • 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 • 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
 • 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 • 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 • 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
 • 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
 • 15. คู่มือ ขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
 • 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
 • 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566
 • 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปี
 • 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และ แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
 • 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ สขร.1)

 • MOIT3 |   หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 • 1. บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
 • 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 • MOIT4 |   หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ และการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 • 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุ วันที่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
 • 1.1 บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
 • 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
 • 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
 • 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 • 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
 • 2.1 บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
 • 2.1 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565)
 • 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 • 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
 • 3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • 3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ
 • 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 • 3.4 บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

 • MOIT5 |   หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 • 1. บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
 • 2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
 • (สขร.1) - เดือนตุลาคม 2565
 • (สขร.1) - เดือนพฤศจิกายน 2565
 • 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์