แผนการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดซื้อวัสดุเอกซเรย์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2561

ขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลป่าโมก ปีงบประมาณ 2560

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาประจำเดือน ตุลาคม 2560

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาประจำเดือน ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ทั่วไป) กลุ่มงานการพยาบาลปีงบประมาณ 2561

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) ปีงบประมาณ 2560

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) ประจำเดือน ตุลาคม 2560-มกราคม 2561

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุเอ็กซเรย์) ปีงบประมาณ 2560

ขอรายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุเอ็กซเรย์) ประจำเดือน ตุลาคม 2560-มกราคม 2561

แจ้งอนุมัติแผนการจัดซื่อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุเอกซเรย์ ปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม ประจำปี 2563

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2563

แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2563

แผนจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา